Boutique Nimman 2 Hotel ,Chiangmai

ชื่อโครงการ :

Boutique Nimman 2 Hotel ,Chiangmai

ความคืบหน้า - (65%)

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100

วันที่แล้วเสร็จ :