โรงแรม THE EMPRESS (ส่วนขยาย)

ชื่อโครงการ :

โรงแรม THE EMPRESS (ส่วนขยาย)

เจ้าของงาน :

บริษัท ช้างคลานเวย์ จำกัด

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน : 200,090,000 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง : ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ : 31 มีนาคม 2562