โรงแรมฮักนิมานเชียงใหม่

ชื่อโครงการ :

โรงแรมฮักนิมานเชียงใหม่

เจ้าของงาน :

บริษัท ซีเอ็มเอฟ พัฒนา จำกัด

ผู้ควบคุมงาน :

บริษัท ซีเอ็มเอฟ พัฒนา จำกัด

มูลค่างาน :

61 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :

มิถุนายน 2557