โรงแรมรพี เชียงใหม่

ชื่อโครงการ :

โรงแรมรพี เชียงใหม่

เจ้าของงาน :

ห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ ภรณ์รพี

ผู้ควบคุมงาน :

บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น. จำกัด

มูลค่างาน :

94 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :

พฤษภาคม 2560