โครงการ Star Avenue 7

ชื่อโครงการ :

โครงการ Star Avenue 7

เจ้าของงาน :

บริษัท สตาร์ เอวีนิว จำกัด

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

97 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :