โครงการ Escape Mahidol

ชื่อโครงการ :

โครงการ Escape Mahidol

ความคืบหน้า - (74%)

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

19.1 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :