อาคารเรียนและปฏิบัติการ ขนาด 9 ชั้น

ชื่อโครงการ :

อาคารเรียนและปฏิบัติการ ขนาด 9 ชั้น

เจ้าของงาน :

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน :

บริษัท หนึ่งบวกหนึ่ง ซินเนอร์จี จำกัด

มูลค่างาน :

199 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :

กันยายน 2554