อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่อโครงการ :

อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

เจ้าของงาน :

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

275.50 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :