อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

messageImage_1548908739578

ชื่อโครงการ :

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

สถานที่ตั้ง :

วันที่แล้วเสร็จ :