อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง

ชื่อโครงการ :

อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง

เจ้าของงาน :

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน :

ศูนย์บริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลค่างาน :

84 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :

ตุลาคม 2554