อาคารที่จอดรถประตูวิตรศิลป์ S1

ชื่อโครงการ :

อาคารที่จอดรถบริเวณทิศใต้ ประตูวิตรศิลป์ S1

เจ้าของงาน :

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน :

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลค่างาน :

159 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :

มกราคม 2560