อาคารทันตกรรม

ชื่อโครงการ :

อาคารทันตกรรม

ความคืบหน้า - (47%)

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

24 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

ตำบล สันพระเนตร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210

วันที่แล้วเสร็จ :