งานระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต

ชื่อโครงการ :

งานระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต

ความคืบหน้า - (10%)

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

วันที่แล้วเสร็จ :