ห้องผ่าตัดมาตรฐาน 24 ห้อง

ชื่อโครงการ :

ห้องผ่าตัดมาตรฐาน 24 ห้อง

เจ้าของงาน :

โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง

ผู้ควบคุมงาน :

บริษัท หนึ่งบวกหนึ่ง ซินเนอร์จี จำกัด

มูลค่างาน :

100 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.ลำปาง

วันที่แล้วเสร็จ :

กันยายน 2554