งานก่อสร้าง HYATT REGENCY KOH SAMUI

ชื่อโครงการ :

งานก่อสร้าง HYATT REGENCY KOH SAMUI

ความคืบหน้า - (95%)

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

226 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่แล้วเสร็จ :