งานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฝั่งเชิงดอย ต.สุเทพ

ชื่อโครงการ :

งานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฝั่งเชิงดอย ต.สุเทพ

เจ้าของงาน :

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

138 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จเชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :