งานโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร

ชื่อโครงการ :

งานโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร

เจ้าของงาน :

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

155 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :

30 ตุลาคม 2562