งานอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งคลองลำปลอก

ชื่อโครงการ :

งานอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งคลองลำปลอก

ความคืบหน้า - (85%)

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

191 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

ต.ปะเหลียน  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง

วันที่แล้วเสร็จ :