โรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตื่น กรมพลังงานทดแทน

ชื่อโครงการ :

งานอาคารโรงไฟฟ้าระบบส่งน้ำ กฟภ.แม่ตืน

เจ้าของงาน :

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

226 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :