งานอาคารโรงงาน 3 ชั้น บจก. ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม

ชื่อโครงการ :

งานอาคารโรงงาน 3 ชั้น บจก. ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม

ความคืบหน้า - (100%)

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

60 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อำเภอสารภี เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :