งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น โรงแรมรติลานนา

ชื่อโครงการ :

งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น โรงแรมรติลานนา

เจ้าของงาน :

บริษัท ริเวอร์ไซต์ สปา รีสอร์ท จำกัด

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

55.7 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :