งานสถาปัตยตกแต่งภายในโรงแรม The 8 Space Hotel

ชื่อโครงการ :

งานสถาปัตยตกแต่งภายในโรงแรม The 8 Space Hotel

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

7.6 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :