งานภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวม และกลุ่มอาคารพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ชื่อโครงการ :

งานภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวม และกลุ่มอาคารพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ความคืบหน้า - (42.19%)

เจ้าของงาน :

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

82.71 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :