งานภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวม และกลุ่มอาคารพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ชื่อโครงการ :

งานภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวม และกลุ่มอาคารพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์

เจ้าของงาน :

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

82.71 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ : 31 ธันวาคม 2560