งานครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่

ชื่อโครงการ :

งานครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่

เจ้าของงาน :

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

193 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :

30 พฤศจิกายน 2561