งานก่อสร้าง Holiday Inn Express and Resort, Samui

ชื่อโครงการ :

งานก่อสร้าง Holiday Inn Express and Resort, Samui

ความคืบหน้า - (85%)

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

339 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่แล้วเสร็จ :