งานก่อสร้างอาคารสนามกีฬา ร.ร.เรยีนา

ชื่อโครงการ :

งานก่อสร้างอาคารสนามกีฬา ร.ร.เรยีนา

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

16.5 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :