งานก่อสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)

ชื่อโครงการ :

งานก่อสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)

เจ้าของงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (ERDI)

มูลค่างาน :

52.6 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

วันที่แล้วเสร็จ :

30 กันยายน 2561