งานก่อสร้างฐานราก โรงพยาบาลลานนา 3 จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ :

งานก่อสร้างฐานราก โรงพยาบาลลานนา 3 จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของงาน :

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

79 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :

30 มิถุนายน 2562