งานก่อนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ ระยะที่2

ชื่อโครงการ :

งานก่อนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ ระยะที่2

เจ้าของงาน :

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

65.9 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

โฉนดเลขที่10891 และ 7768 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ :

28 ม.ค. 2567