กลุ่มอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ชื่อโครงการ :

กลุ่มอาคารเอนกประสงค์

เจ้าของงาน :

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

112.45 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง :

จ.เชียงใหม่

วันที่แล้วเสร็จ : 25 กันยายน 2561