กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ชื่อโครงการ :

กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

เจ้าของงาน :

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ผู้ควบคุมงาน :

มูลค่างาน :

สถานที่ตั้ง :

วันที่แล้วเสร็จ :