เชียงใหม่ริมดอย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Close

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับพนักงาน

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (ซึ่งรวมเรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา

 

1. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

1.1 เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการดำเนินประโยชน์สาธารณะที่บริษัทได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง หรือเป็นการจำเป็นเพื่อใช้อำนาจทางกฎหมายที่บริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามพันธกิจดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

1.2 เพื่อพิจารณาข้อมูลพนักงานสำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทตามสัญญาที่มีต่อท่าน หรือตามพันธกิจของบริษัท

1.3 เพื่อการตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัท

1.4 เพื่อตรวจสอบ ยืนยันตัวตน บันทึกเวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน (Digital Check in-out) ของท่าน

1.5 เพื่อการติดต่อประสานงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงการแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรม หรือโครงการระหว่างบริษัทในเครือ เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับท่าน รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงท่าน

1.6 เพื่อการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำกับดูแลบริษัท การตรวจสอบการทำงานและการปฏิบัติตามนโยบายบริษัท

1.7 จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

1.8 เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.9 เพื่อการติดต่อประสานงาน ปฏิบัติหน้าที่หรือการทำธุรกรรมใด ๆ กับลูกค้า คู่ค้า บริษัทในเครือ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกอื่นใด ในฐานะผู้แทนของบริษัท หรือการปฏิบัติงานตามที่บริษัทมอบหมาย รวมถึงการทำสัญญา การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ การมอบหรือรับมอบอำนาจตลอดจน การชี้แจง การให้ข้อมูล ให้ถ้อยคำกับบุคคลภายนอก หรือเข้าร่วมการอบรม สัมมนา เสวนาวิชาการ หรือการบรรยายแก่บุคคลภายนอกในนามบริษัท  รวมถึง เพื่อประกอบการดำเนินงานตามกระบวนการภายในของทางบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการจ่ายค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการในการปฏิบัติงาน

1.10 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุม การดำเนินงานร่วมกันตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการภายในต่าง ๆ ของบริษัท เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การบันทึกการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น

1.11 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ หรือความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามสัญญา หรือข้อตกลง

1.12 ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด

1.13 จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อประเมิน วิเคราะห์ วิจัยหรือจัดทำสถิติด้านแรงงานที่บริษัท ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ

1.14 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

 

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถพิจารณาเข้าทำธุรกรรม หรือดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลตามสัญญากับท่านได้ (ตามแต่กรณี)    

 

2. ประเภทข้อมูลที่ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

โดยทั่วไปแล้วในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอหรือสอบถามข้อมูลเหล่านั้นจากท่านเองโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีบริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น พนักงาน เลขานุการหรือผู้ประสานงานของท่าน หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ 

 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

(1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปี   เกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เลขประจำตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รหัสพนักงาน  ข้อมูลใบอนุญาตขับรถยนต์  ข้อมูลใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ชื่อผู้ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Username) เป็นต้น

(2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ สำเนาทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล ตำแหน่งที่อยู่ (Geolocation) ผู้ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

(3) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น

(4) ข้อมูลบันทึกเวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน (Digital Check in-out) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาการเข้า-ออก ตำแหน่งที่อยู่ ข้อมูลภาพ เป็นต้น

(5)  ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญ และผลงานต่าง ๆ เป็นต้น

(6)  ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะความชอบ ความสนใจส่วนบุคคล

(7)  การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด CCTV

(8) ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมระหว่างบริษัท และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา กิจกรรม หรือโครงการอื่น ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น โดยอาจมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และหรือเสียงระหว่างการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมดังกล่าว

(9) ข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อการดำเนินคดีหรือการบังคับคดี เช่น สถานภาพการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน เป็นต้น

(10) ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน

(11) ประวัติการร่วมกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ กับทางบริษัท

(12) ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด

 

2.2  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ดังนี้

(1)  ข้อมูลเชื้อชาติ

(2)  ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และหรือความพิการ

(3)  ข้อมูลประวัติอาชญากรรม

(4)  ข้อมูลลายนิ้วมือ หรือแบบจำลองใบหน้า

 

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังคงเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากท่านสิ้นสุดสถานะพนักงานกับทางบริษัท เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัท

 

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสรุปดังนี้

4.1 ถอนความยินยอมที่พนักงานได้ให้ไว้กับเราเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

4.2 ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

4.3 ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

4.4 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับพนักงาน

4.5 ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของพนักงานได้ (anonymous)

4.6 ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

4.7 แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

4.8 ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับนี้

บริษัทอาจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

 

6. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อ บริษัท ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ  : 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์ :  053-271420 

อีเมล : pdpc@cmrd.co.th

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทเชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ  : 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์ : 053 271420 ต่อ 109

อีเมล :  hr@cmrd.co.th