เชียงใหม่ริมดอย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Close

นโยบายการใช้คุ้กกี้ (Cookies Policy)

ในการเข้าชมเว็บไซต์ของ บริษัทฯ อาจมีการวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าชม และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และบางส่วนเป็นคุกกี้ที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งอาจถูกติดตั้งและ/หรือจัดเก็บในอุปกรณ์ของท่าน (เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น) เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หนึ่ง ๆ และคุกกี้นั้นจะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งต่อๆ มา หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่จดจำคุกกี้นั้นๆ ได้คุกกี้มีหลายประเภท อาจเป็นประเภทที่สามารถทำให้เว็บไซต์หนึ่งๆ ทำงานได้ หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และแสดงบทความที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้

ประเภทคุกกี้ที่เราใช้

เราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยสามารถแบ่งประเภทคุกกี้ตามการใช้งานได้ ดังนี้
  1 คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราได้
  2 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)
คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

การติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลของท่านถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เป็นต้น ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” และติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ : 053-271420 

เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

E-mail : pdpc@cmrd.co.th

โทรศัพท์ : 053-271420