เปิดรับสมัครจำนวน 3 อัตรา

ข้อมูล ณ วันที่ 15/01/2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

• ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมทั่วไปทางกายภาพในการทำงาน ในหน่วยงาน/โครงการ
• เสนอแนะและจัดทำแผนงานความปลอดภัยในหน่วยงาน/โครงการที่รับผิดชอบ
• ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงานที่ได้กำหนดไว้

คุณสมบัติ :

• อายุ 22 ปี – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• มีความรู้ด้านแรงงานต่างด้าวและกฎหมายแรงงานเบื้องต้น

* เนื่องจากลักษณะของงานที่มีความจำเป็นต้องอยู่ที่โครงการ ผู้สมัครที่สามารถออกต่างจังหวัดได้จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

แบบฟอร์มสมัครงาน 

*กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน :