หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ดาวโหลดแบบฟอร์ม (แบบ 1)แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
ดาวโหลดแบบฟอร์ม (แบบ 2)แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม