“ภาพบรรยากาศและวีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565”

วีดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565