“ภาพวีดีโอ บรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563”