“ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563”