มาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19

**เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนการมาเข้าประชุมด้วยตนเอง (ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.)**