นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19

นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2563