การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

62

ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ถือหุ้น

เชิญเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ดาวโหลดแบบฟอร์มแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
ดาวโหลดแบบฟอร์มแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม