การประกวดราคาจัดจำหน่าย เศษเหล็กของบริษัท

ประกาศ

เนื่องด้วย บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจัดจำหน่าย เศษเหล็ก

จึงจะเปิดให้บุคคลทั่วไปประกวดราคาและเสนอราคาเศษเหล็กของบริษัท

ปรากฏตามรายการบัญชีแนบท้ายประกาศโดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้