ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

Rear view of Audience listening Speakers on the stage in the conference hall or seminar meeting, business and education about investment concept

คณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอิมพิเรียลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม