การประกวดราคาและเสนอราคาซื้อยานพาหนะของบริษัท

ประกาศ
เลขที่ 001/2561

เนื่องด้วย บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะขายยานพาหนะของบริษัท

จึงจะเปิดให้บุคคลทั่วไปประกวดราคาและเสนอราคาซื้อยานพาหนะของบริษัทที่บริษัทไม่มีความต้องการใช้งานอีกต่อไป  

ปรากฏตามรายการบัญชีแนบท้ายประกาศ  โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้