อบรมในหัวข้อ “ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และกฎหมายภาษีอากรเพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม”

S__4743171

ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ โดยมีคุณสุรพล วัฒนโยธิน นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่