ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร”

eve04-1-830x623

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร” กลุ่มที่ 1-3 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องฝึกอบรมบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด วิทยากรโดย อ.โภไคย ศรีรัตโนภาส