ข้อมูลหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ:

ชื่อย่อหุ้น: CRD

THB

เปลี่ยนแปลง : ()

ราคาสูงสุด                 

ราคาต่ำสุด                 

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)    

มูลค่า (พันบาท)           0

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 60
31/ธ.ค./2560
งบปี 61
31/ธ.ค./2561
งบปี 62
31/ธ.ค./2562
 งบปี 63
31/ธ.ค./2563
 งบปี 64
31/ธ.ค./2564 
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,018.79 906.85 956.98 835.21 1,051.15
หนี้สินรวม 542.77 421.18 508.96 487.37 682.96
ส่วนของผู้ถือหุ้น 476.02 485.68 448.03 347.83 355.58
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
รายได้รวม 1,381.72 1,267.45 1,390.06 797.92 891.92
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 1.24 1.45 1.35 0.17 4.71
กำไรสุทธิ 43.91 30.02 -22.24 -90.98 8.10
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.06 -0.04 -0.18 0.02
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 7.54 4.59 -1.85 -11.53 2.26
ROE(%) 12.49 6.24 -4.76 -22.86 2.30
อัตรากำไรสุทธิ(%) 3.18 2.37 -1.60 -11.40 1.04
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
28/ธ.ค./2561 30/ธ.ค./2562 30/ธ.ค./2563 30/ธ.ค./2564 26/เม.ย./2565
ราคาล่าสุด(บาท) 0.97 0.64 0.45 1.15 1.22
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 485.00 320.00 225.00 575.00 610.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/ก.ย./2561 30/ก.ย./2562 30/ก.ย./2562 30/ก.ย./2563 31/ธ.ค./2564
P/E (เท่า) 12.79 27.28 N/A N/A 75.31
P/BV (เท่า) 1.01 0.67 0.45 1.60 1.72
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.96 0.95 0.90 0.72 0.71
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 4.28 4.69 3.00 N/A N/A

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,410
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) - (25.89%)
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25.96%
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/03/2564 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,518
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น - (99.96%)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ 145,850,000 29.17
2. นายกนก ศรีกนก 74,900,000 14.98
3. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ 50,000,000 10.00
4. นางสาวิตรี จิรพิพัฒน์ 42,450,000 8.49
5. นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 25,111,200 5.02
6. นายสุรพล ศรีวีระสกุล 17,500,000 3.50
7. นาย พัฒนา สุวรรณสายะ 10,926,526 2.19
8. นาย วิทยา เลาหเจริญยศ 6,926,800 1.39
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,863,000 0.97
10. นาย พงศกร พานิชยะมนตรี 4,424,400 0.88
11. นาย ปรีชา เลาหเจริญยศ 4,079,500 0.82
12. นาย ปิยณัฐ สินไชย 3,869,500 0.77
13. นาย ชาญชัย วงศ์สุโชโต 3,744,000 0.75
15. นาง ศิริวรรณ ยศศักดา 3,424,800 0.68
15. นายไมตรี สุนทรวรรณ 2,800,000 0.56
16. นาย เชาว์ โลห์สถาพรพิพิธ 2,650,000 0.53

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 Onereport)ปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
รายงานความยั่งยืนปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF
งบการเงินล่าสุดประจำปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 Onereport)

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2564
ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2563
ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2562
ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2561
ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด PDF

แบบฟอร์ม 56-1

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนปี 2564
ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2561
ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2562
ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2563
ดาวน์โหลด PDF