ข้อมูลหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.45 THB

เปลี่ยนแปลง : 0.00(0.00%)

ราคาสูงสุด                  0.46

ราคาต่ำสุด                  0.43

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     25,100

มูลค่า (ล้านบาท)           11.09

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 62
31/ธ.ค./2562
งบปี 63
31/ธ.ค./2563
 งบปี 64
31/ธ.ค./2564
 งบปี 65
31/ธ.ค./2565
งบปี 2566
31/ธ.ค./2566 
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 956.98 835.21 1,051.15 1,188.01 841.83
หนี้สินรวม 508.96 487.37 682.96 831.97 559.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น 448.03 347.83 355.58 342.36 266.41
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
รายได้รวม 1,390.06 797.92 891.92 1,254.86 807.52
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 1.35 0.17 4.71 0.37 -0.23
กำไรสุทธิ -22.24 -90.98 8.10 -15.35 -76.17
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.04 -0.18 0.02 -0.03 -0.15
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) -1.85 -11.53 2.26 0.19 -5.36
ROE(%) -4.76 -22.86 2.30 -4.40 -25.02
อัตรากำไรสุทธิ(%) -1.60 -11.40 1.04 -1.13 -9.22
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
30/ธ.ค./2563 30/ธ.ค./2564 30/ธ.ค./2565 28/ธ.ค./2566 23/ก.พ./2567
ราคาล่าสุด(บาท) 0.45 1.15 0.77 0.41 0.52
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 225.00 575.00 385.00 205.00 260.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/ก.ย./2563 30/ก.ย./2564 30/ก.ย./2565 30/ก.ย./2566 31/ธ.ค./2566
P/E (เท่า) 27.28  N/A N/A N/A N/A
P/BV (เท่า) 0.60 1.60 1.12 0.64 0.98
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.75 0.72 0.69 0.64 0.53
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 2.67 N/A  N/A N/A N/A

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13 มี.ค. 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,438
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) - (31.92%)
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25.96%
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มี.ค. 2566 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,596
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น - (99.98%)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ 120,850,000 24.17
2. นายกนก ศรีกนก 74,900,000 14.98
3. นาง สาวิตรี จิรพิพัฒน์ 47,450,000 9.49
4. นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ 45,000,000 9.00
5. น.ส. พัฒน์ธิดา จิรพิพัฒน์ 20,000,000 4.00
6. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 20,000,000 4.00
7. นาย กวิน สู่พานิช 18,150,000 3.63
8. นายสุรพล ศรีวีระสกุล 12,500,000 2.50
9. นาย พัฒนา สุวรรณสายะ 10,926,526 2.19
10. นาย ไมตรี สุนทรวรรณ 4,728,900 0.95

ปี 2567

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)ปี 2566
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
รายงานความยั่งยืนปี 2566
ดาวน์โหลดไฟล์ .PDF
งบการเงินล่าสุดประจำปี 2566
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 Onereport)

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2566
ดาวน์โหลด PDF

28 มี.ค. 67

รายงานประจำปี 2565
ดาวน์โหลด PDF

17 มี.ค. 66

รายงานประจำปี 2564
ดาวน์โหลด PDF

18 มี.ค.65

รายงานประจำปี 2563
ดาวน์โหลด PDF

31 มี.ค. 64

รายงานประจำปี 2562
ดาวน์โหลด PDF

02 มี.ค. 63

รายงานประจำปี 2561
ดาวน์โหลด PDF

18 ก.พ. 62

รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด PDF

10 มี.ค. 61

แบบฟอร์ม 56-1

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนปี 2566
ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2565
ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2564
ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2563
ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2562
ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2561
ดาวน์โหลด PDF