วิสัยทัศน์

”  เป็นบริษัทที่มีการจัดการอย่างมีคุณภาพ

เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน   “

พันธกิจ

 • มีการบริหารงานที่ดีตามมาตรฐานสากล
 • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยทีมงานวิศวกร สถาปนิก และนักธุรกิจชาวเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2533 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 500,000 บาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็น 250 ล้านบาท บริษัทดำเนินกิจการในด้านรับเหมาก่อสร้างงานอาคารทั่วไป เช่น โรงงานและงานระบบสาธารณูบริโภค/คลังสินค้า โรงแรม/รีสอร์ท โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ระบบบำบัดน้ำเสีย/ระบบประปา ระบบไฟฟ้าแรงสูง โครงการไฟฟ้าพลังานน้ำและงานโยธาอื่น ๆ

พ.ศ. 2533

ก่อตั้งบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (“CRC”) ด้วยทุนจดทะเบียนเท่ากับ 500,000 บาท

พ.ศ. 2535

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

พ.ศ. 2537

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท และ 20,000,000 ล้านตามลำดับ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

พ.ศ. 2533

ก่อตั้งบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (“CRC”) ด้วยทุนจดทะเบียนเท่ากับ 500,000 บาท

พ.ศ. 2535

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

พ.ศ. 2537

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท และ 20,000,000 ล้านตามลำดับ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

พ.ศ. 2550

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 65,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

พ.ศ. 2542

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

พ.ศ. 2538

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

พ.ศ. 2538

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

พ.ศ. 2542

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

พ.ศ. 2550

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 65,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

พ.ศ. 2552

บริษัทและห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลป์โยธา (“ศิลป์โยธา”) ได้จัดตั้งกิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย-ศิลป์โยธา (“กิจการร่วมค้า CRC-ศิลป์โยธา”) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 50 และศิลป์โยธาลงทุนร้อยละ 50 เพื่อการเข้าประมูลงาน ก่อสร้างโรงบําบัดน้ําใต้ดินจากบ่อเหมือง ณ ขอบบ่อเหมืองแม่เมาะ บริเวณทางขึ้นทุ่งบัวตอง เหมืองแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มูลค่าโครงการ 76.50 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อปี 2554

พ.ศ. 2552

บริษัทและห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลป์โยธา (“ศิลป์โยธา”) ได้จัดตั้งกิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย-ศิลป์โยธา (“กิจการร่วมค้า CRC-ศิลป์โยธา”) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 50 และศิลป์โยธาลงทุนร้อยละ 50 เพื่อการเข้าประมูลงาน ก่อสร้างโรงบําบัดน้ําใต้ดินจากบ่อเหมือง ณ ขอบบ่อเหมืองแม่เมาะ บริเวณทางขึ้นทุ่งบัวตอง เหมืองแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มูลค่าโครงการ 76.50 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อปี 2554

พ.ศ. 2554

บริษัท และบริษัท เอ็ม.อาร์วี วิศวกรรม จํากัด (“MRV”) ได้จัดตั้งกิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย-เอ็ม.อาร์.วี (“กิจการร่วมค้า CRC-MRV“) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 50 และ MRV ลงทุนร้อยละ 50 เพื่อการเข้าประมูลงาน ก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 kV (เพิ่มเติม) สถานีไฟฟ้าบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 มูลค่าโครงการ 11.79 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อปี 2556

พ.ศ. 2553

บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2008 ภายใต้การรับรองของ BUREAU VERITAS Certification (Thailand) LTD

พ.ศ. 2553

บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2008 ภายใต้การรับรองของ BUREAU VERITAS Certification (Thailand) LTD

พ.ศ. 2554

บริษัท และบริษัท เอ็ม.อาร์วี วิศวกรรม จํากัด (“MRV”) ได้จัดตั้งกิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย-เอ็ม.อาร์.วี (“กิจการร่วมค้า CRC-MRV“) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 50 และ MRV ลงทุนร้อยละ 50 เพื่อการเข้าประมูลงาน ก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตซ์เกียร์ระบบ 115 kV (เพิ่มเติม) สถานีไฟฟ้าบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 มูลค่าโครงการ 11.79 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อปี 2556

พ.ศ. 2557

 • บริษัทเปลี่ยนรอบการจัดทําบัญชีจากรอบบัญชีมิถุนายน – พฤษภาคม ของทุกปี เป็น มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
 • บริษัทได้ร่วมจัดตั้งบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จํากัด (“CEC) ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท มี สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 233/1 ถนนมหิดล ตําบลช้างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โดย บริษัทเข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน CEC ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน CEC ถือหุ้นโดยบุคคลเกี่ยวข้องของกรรมการท่านหนึ่ง เพื่อเข้าประมูลงานให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อแยกธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยออกจาก CRC ให้ชัดเจน
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้น ละ 34.188 บาท จํานวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22.22 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จ่ายเงิน จํานวนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคม 2557 และเดือนสิงหาคม 2557
 • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้น |ละ 69.231 บาท จํานวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45.00 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จ่ายเงิน จํานวนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนธันวาคม 2557
 • บริษัทและ CEC จัดตั้งกิจการร่วมค้าภายใต้ชื่อกิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย-ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“CRC-CEC) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 5 และ CEC ลงทุนร้อยละ 95 เพื่อการเข้าประมูล และให้บริการจัดเก็บ ขยะมูลฝอยในแขวงเม็งราย แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ และแขวงศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่าโครงการรวม 568.50 ล้านบาท ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2563

พ.ศ. 2557

 • บริษัทเปลี่ยนรอบการจัดทําบัญชีจากรอบบัญชีมิถุนายน – พฤษภาคม ของทุกปี เป็น มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
 • บริษัทได้ร่วมจัดตั้งบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จํากัด (“CEC) ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท มี สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 233/1 ถนนมหิดล ตําบลช้างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โดย บริษัทเข้าถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน CEC ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน CEC ถือหุ้นโดยบุคคลเกี่ยวข้องของกรรมการท่านหนึ่ง เพื่อเข้าประมูลงานให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อแยกธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยออกจาก CRC ให้ชัดเจน
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้น ละ 34.188 บาท จํานวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22.22 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จ่ายเงิน จํานวนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคม 2557 และเดือนสิงหาคม 2557
 • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้น |ละ 69.231 บาท จํานวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45.00 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จ่ายเงิน จํานวนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนธันวาคม 2557
 • บริษัทและ CEC จัดตั้งกิจการร่วมค้าภายใต้ชื่อกิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย-ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“CRC-CEC) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 5 และ CEC ลงทุนร้อยละ 95 เพื่อการเข้าประมูล และให้บริการจัดเก็บ ขยะมูลฝอยในแขวงเม็งราย แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ และแขวงศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่าโครงการรวม 568.50 ล้านบาท ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2563

พ.ศ. 2559

 • บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ฉบับปรับปรุงจาก ISO 9001:2008) จาก BUREAU VERITAS Certification (Thailand) LTD
 • บริษัท และบริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“R.K.J.”) ได้จัดตั้งกิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย – อาร์. เค. เจ. (“CRC-R.K.J.”) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 60 และ R.K.J. ลงทุนร้อยละ 40 เพื่อการเข้าประมูลงานก่อสร้างระบบ รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ให้กับเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มูลค่าโครงการรวม 364.77 ล้านบาท โครงการจะแล้วเสร็จในปี 2561
 • บริษัทขยายพื้นที่สํานักงานใหญ่โดยการซื้ออาคารเพิ่มเติม และจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสํานักงานใหญ่ เป็นเลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตําบลช้างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 150 บาท จํานวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97.50 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ทยอยจ่ายเงินปันผลจํานวนดังกล่าวจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2559
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 175.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

พ.ศ. 2558

 • เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแยกหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยออกจาก CRC ให้ชัดเจน เพื่อให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นและพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการส่วนงานรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ บริษัทได้อย่างเต็มที่ รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขาย เงินลงทุนใน CEC ทั้งจํานวนให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และจัดประเภทเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า CRC-CEC ใหม่ เป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
 • จดทะเบียนเลิกประกอบกิจการและคืนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า CRC-ศิลป์โยธา และกิจการร่วมค้า CRC-MRV ภายหลังส่งมอบงานแล้วเสร็จ
 • จดทะเบียนยกเลิกสํานักงานสาขา 1 เนื่องจากขายสิทธิการเช่า และอาคารทั้งหมดให้กับ CEC
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้น ละ 15 บาท จํานวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9.75 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จ่ายเงินจํานวน ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคม 2558
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 46.15 บาท จํานวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 30.00 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ จ่ายเงินจํานวนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2559

พ.ศ. 2558

 • เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแยกหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยออกจาก CRC ให้ชัดเจน เพื่อให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นและพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการส่วนงานรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ บริษัทได้อย่างเต็มที่ รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขาย เงินลงทุนใน CEC ทั้งจํานวนให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และจัดประเภทเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า CRC-CEC ใหม่ เป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
 • จดทะเบียนเลิกประกอบกิจการและคืนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า CRC-ศิลป์โยธา และกิจการร่วมค้า CRC-MRV ภายหลังส่งมอบงานแล้วเสร็จ
 • จดทะเบียนยกเลิกสํานักงานสาขา 1 เนื่องจากขายสิทธิการเช่า และอาคารทั้งหมดให้กับ CEC
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้น ละ 15 บาท จํานวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9.75 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จ่ายเงินจํานวน ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคม 2558
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 46.15 บาท จํานวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 30.00 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ จ่ายเงินจํานวนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน 2559

พ.ศ. 2559

 • บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ฉบับปรับปรุงจาก ISO 9001:2008) จาก BUREAU VERITAS Certification (Thailand) LTD
 • บริษัท และบริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“R.K.J.”) ได้จัดตั้งกิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย – อาร์. เค. เจ. (“CRC-R.K.J.”) โดยบริษัทลงทุนร้อยละ 60 และ R.K.J. ลงทุนร้อยละ 40 เพื่อการเข้าประมูลงานก่อสร้างระบบ รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ให้กับเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มูลค่าโครงการรวม 364.77 ล้านบาท โครงการจะแล้วเสร็จในปี 2561
 • บริษัทขยายพื้นที่สํานักงานใหญ่โดยการซื้ออาคารเพิ่มเติม และจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสํานักงานใหญ่ เป็นเลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตําบลช้างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 150 บาท จํานวน 650,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97.50 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ทยอยจ่ายเงินปันผลจํานวนดังกล่าวจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2559
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 175.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

พ.ศ. 2560

 • แปรสภาพจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชน
 • เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 150.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ | หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO)
 • เปลี่ยน Logo และ ชื่อย่อบริษัท จาก CRC เป็น CRD
 • เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CRD”

พ.ศ. 2560

 • แปรสภาพจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชน
 • เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 150.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ | หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO)
 • เปลี่ยน Logo และ ชื่อย่อบริษัท จาก CRC เป็น CRD
 • เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CRD”

โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการ

รางวัลและใบประกาศ

ISO 9001:2015 TH

ISO 9001:2015 EN

ISO 45001:2015 TH

ISO 45001:2015 EN

ISO 14001:2015 TH

ISO 14001:2015 EN

ISO 14001:2018 TH

ISO 14001:2018 EN