ข้อมูลหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: หมายเหตุ: ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)

ชื่อย่อหุ้น: CRD

0.48 THB

เปลี่ยนแปลง : +0.01 ( +2.13% )

ราคาสูงสุด                  0.49

ราคาต่ำสุด                  0.48

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)     22,500

มูลค่า (พันบาท)           10,800

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
 
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,018.79 906.85 956.98
หนี้สินรวม 542.77 421.18 508.96
ส่วนของผู้ถือหุ้น 476.02 485.68 448.03
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 250.00 250.00 250.00
รายได้รวม 1,381.72 1,267.45 1,390.06
กำไรสุทธิ 43.91 30.02 -22.24
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.06 -0.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 7.54 4.59 -1.85
ROE(%) 12.49 6.24 -4.76
อัตรากำไรสุทธิ(%) 3.18 2.37 -1.60
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
29/12/2560 28/12/2561 30/12/2562 13/03/2563
ราคาล่าสุด(บาท) 1.30 0.97 0.64 0.40
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 650.00 485.00 320.00 200.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2561 30/09/2562 31/12/2562
P/E (เท่า) 18.00 12.79 27.28 N/A
P/BV (เท่า) 1.01 0.67 0.45
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) N.A. 0.96 0.95 0.90
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N/A 4.28 4.69 3.00

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 07/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,557
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) - (25.64%)
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 25.64%
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/03/2563 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,491
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น - (99.96%)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ 161,350,000 32.27
2. นายกนก ศรีกนก 74,900,000 14.98
3. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ 50,000,000 10.00
4. นางสาวิตรี จิรพิพัฒน์ 37,450,000 7.49
5. นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 25,111,200 5.02
6. นายสุรพล ศรีวีระสกุล 17,500,000 3.50
7. นายวิทยา เลาหเจริญยศ 6,126,800 1.23
8. นายชาญชัย วงศ์สุโชโต 5,069,700 1.01
9. นายปรีชา เลาหเจริญยศ 4,450,000 0.89
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,358,100 0.87
11. นายปิยณัฐ สินไชย 3,869,500 0.77
12. นางศิริวรรณ ยศศักดา 3,400,000 0.68
13. นายไมตรี สุนทรวรรณ 2,800,000 0.56

เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปีฉบับล่าสุดปี 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
แบบฟอร์ม 56-1 ล่าสุดปี 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip
งบการเงินล่าสุดไตรมาสที่ 3/2562
ดาวน์โหลดไฟล์ .zip

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562
ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2561
ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนปี 2561
ดาวน์โหลด PDF