กลุ่มลูกค้า

การให้บริการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างทั่วไป และ การรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งลูกค้าของบริษัทมีทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชน โดยบริษัทจะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้านเข้ามารับจ้างทำงาน เช่น งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา งานระบบแอร์ งานระบบโทรศัพท์และการสื่อสาร งานแต่ละลักษณะที่มีการว่าจ้างผู้รับเหมามาช่วยทำงาน จะอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพงานโดยมีวิศวกรและทีมงานของบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เข้าควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของโครงการ หรือตัวแทนเจ้าของโครงการเพื่อกำหนดแผนงานก่อสร้างให้สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างเหมาได้ ทั้งนี้บริษัทยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการในฐานะผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ดูผลงานของเรา

พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เชียงใหม่ : บจก.เอาท์เล็ท มอลล์ เชียงใหม่


อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โรงแรมรติลานนา เชียงใหม่ (งานต่อเติมระเบียง) : โรงแรมรติลานนา เชียงใหม่


อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ขนาด 14 ชั้น : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อาคารหอพักสูง 7 ชั้น (เฉพาะงานโครงสร้าง): บจก. ออร่าแคปิตอล


กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


กลุ่มอาคารเรียนรวม ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


อาคารจอดรถบริเวณด้านทิศใต้ ประตูวิจิตรศิลป์ (S1) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง หริภุญไชย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อาคารหอพักนักศึกษา 4 ชั้น 2 หลัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม


โรงแรมรพี : หจก.เชียงใหม่ภรณ์รวี


กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ : วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี


บจก. คิริมารุ (อาคาร 2 ชั้น ) : บจก. คิริมารุ


งานสำนักงานขาย (อรสิริน หางดง) : บจก. อรสิริน กรุ๊ป


อาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ห้องปฎิบัติการวิจัยมูลฝอยและอากาศ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุงต่อเติมพื้นที่) : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อาคารโรงเรือนเพาะชำศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


กลุ่มอาคารอเนกประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


คอนโด The 8 Estate Santitham : บจก. ดิ เอท เอสเตท


โรงแรม The empress hotel (ส่วนขยาย) : บจก.ช้างคลานเวย์


Hongsa Power Visitors Center Building : Hongsa Power Company Limited


โรงแรม Best Western Prime Square Hotel : บจก.ไพร์มสแควร์


โรงแรม X2 Chiang Mai Miville Residence : บจก. แซงชัวรี่ วิลล่าส์


คอนโด The Nine (Thailand) : บจก. เดอะ ไนน์ (ไทยแลนด์)


โครงการครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ : บจก. ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่


าคาร A อาคารพาณิชย์ คสล.3ชั้นครึ่ง 7 คูหา (งานปรับปรุง) : บจก. วิสดอมสเปซ


สะพานต่อเชื่อมกับสนามบิน : บจก. ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่


โรงแรม Hyatt Regency Koh Samui : บจก. สมุย วิพรรธน์


งานโครงสร้าง และ งานสถาปัตยกรรม รร.เกรซ : โรงเรียนนานาชาติเกรซ (วิทยาเขตใหม่)


อาคารระบบปรับอากาศ มสธ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


โรงแรมรติลานนา เชียงใหม่ (งานต่อเติมระเบียง) / โรงแรมรติลานนา เชียงใหม่ : บจก. ริเวอร์ไซต์ สปา รีสอร์ท


โรงแรม Feel with Nimman : Hotel Forte Co., Ltd


โรงแรม Holiday Inn (สมุย) : บจก. เดอะ แพลทินัม สมุย


 

กำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ : สนง.เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


งานโรงซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก : การประปาส่วนภูมิภาค


ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน1 ศรีสมาน) : เทศบาลนครปากเกร็ด


ติดตั้งและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน) : กรมพลังงานทดแทน


เทคโนโลยีบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากคลองชลประทานสู่อ่างเวียงบัว : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


ก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและอาคารหอพักนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ศูนย์แม่ริม : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


ระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 4 เทศบาลเมืองป่าตอง : เทศบาลเมืองป่าตอง


สร้างต้นแบบระบบก๊าซไบโอมีเทนอัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์


ร่องระบายน้ำ Drop Structure บริเวณ NW, SE, C : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ : โรงเรียนนานาชาติเกรซ (วิทยาเขตใหม่)


งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน